Airetikos on Air: "Πάρτι με κλοπιμαία", το "κοινωνικό μέρισμα" των Σαμαρά - Βενιζέλου

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

"Πάρτι με κλοπιμαία", το "κοινωνικό μέρισμα" των Σαμαρά - Βενιζέλου


Του Γεράσιμου Νικολαΐδη

Τώρα "ψίχουλα", μετά τις εκλογές "μαστίγιο" με νέο μνημόνιο.

Αφού λή­στε­ψε συ­στη­μα­τι­κά τους πά­ντες, αφού φο­ρο­ε­πέ­δρα­με και πε­ριέ­κο­ψε κοι­νω­νι­κές δα­πά­νες με ζήλο οπα­δού του "δόγ­μα­τος του σοκ", η κυ­βέρ­νη­ση "κα­τά­φε­ρε" να πε­τύ­χει πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα. Πόσο με­γά­λη απάτη είναι αυτό, απο­δει­κνύ­ε­ται τώρα, που στην προ­ε­κλο­γι­κή σκηνή ανε­βά­ζει τη "φι­λο­λαϊ­κή" οπε­ρέ­τα "Μέτρα ανα­κού­φι­σης για τους αδύ­να­μους χάρη στο πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα". Χάρη στη γι­γα­ντιαία επι­χεί­ρη­ση "κλο­πής" που προη­γή­θη­κε, τώρα ένα πολύ μικρό μέρος των "κλο­πι­μαί­ων" μπο­ρεί να επι­στρα­φεί σε ένα μικρό μμέ­ρος από αυ­τούς που είναι στα όρια της επι­βί­ω­σης! Έτσι, η κυ­βέρ­νη­ση κάνει εκ του ασφα­λούς "φι­λο­λαϊ­κή" πο­λι­τι­κή με τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των... θυ­μά­των της πο­λι­τι­κής της, ελ­πί­ζο­ντας να υφαρ­πά­ξει κά­ποιες ψή­φους ώστε μετά τις εκλο­γές να επα­νέλ­θει με ένα νέο γύρο "λη­στεί­ας". Πρό­κει­ται για συν­δυα­σμό οι­κο­νο­μι­κής, πο­λι­τι­κής και εκλο­γι­κής απά­της εφά­μιλ­λης με τα "ανώ­τε­ρα μα­θη­μα­τι­κά" της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­ο­τά­κη των αρχών της δε­κα­ε­τί­ας του '90: 0+0% = 14%...       

Ας δούμε όμως το ζή­τη­μα συ­γκε­κρι­μέ­να:

3 δισ. ευρώ είναι το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα για το 2013 προ­α­νήγ­γει­λε ο Αντώ­νης Σα­μα­ράς. Πα­ρό­λο όμως που βάσει της από­φα­σης του Eurogroup του Νο­εμ­βρί­ου του 2012 η κυ­βέρ­νη­ση μπο­ρεί να "μοι­ρά­σει" το 70% εξ αυτών (το υπόλ­ποι­πο 30% θα πάει για την απο­πλη­ρω­μή κρα­τι­κού χρέ­ους), δη­λα­δή 2,1 δισ. ευρώ, μοι­ρά­ζει μόνο 525 εκατ. ευρώ. Διότι:

1 δισ. ευρώ θα δια­τε­θεί για απο­πλη­ρω­μή χρεών του κρά­τους προς τους ιδιώ­τες, που συ­νο­λι­κά ανέρ­χο­νται σε 4,5-5 δισ. ευρώ. Και μόνο το γε­γο­νός ότι τα χρω­στά­ει, απο­δει­κνύ­ει ότι το πλε­ό­να­σμα είναι "πέ­τσι­νο". Αφού όμως το πλε­ό­να­σμα υπάρ­χει ελέω και ασυ­τών των "φε­σιών" του Δη­μο­σί­ου, η κυ­βέρ­νη­ση δεν μπο­ρού­σε να αντι­στα­θεί στην απαί­τη­ση της τρόι­κας να δια­τε­θεί 1 δισ. ευρώ για την απο­πλη­ρω­μή μέ­ρους αυτών των οφει­λών...

350 εκατ. ευρώ "πα­ρα­κρα­τού­νται" για να αντι­σταθ­μί­σουν τις απώ­λειες για τα τα­μεία από τη μεί­ω­ση των ασφα­λί­στι­κών ει­σφο­ρών κατά 3,9%. Για να μη βρε­θεί η κυ­βέρ­νη­ση στη γε­λοία θέση να δίνει με το ένα χέρι "βοη­θή­μα­τα" και με το άλλο χέρι να παίρ­νει νέα μέτρα πε­ρι­κο­πών στις συ­ντά­ξεις!
60 εκατ. ευρώ θα πάνε για τα ανα­δρο­μι­κά των δι­κα­στών (με βάση δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις ύστε­ρα από προ­σφυ­γή τους).

Το... τε­ρά­στιο ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα δια­τε­θεί στις υπη­ρε­σί­ες αστέ­γων (των οποί­ων ο αριθ­μός θα αυ­ξη­θεί με τα μέτρα του νέου μνη­μο­νί­ου, που όμως θα έρθει μετά τις εκλο­γές).   

Ύστε­ρα από όλα αυτά, θα μοι­ρα­στούν 525 εκατ. ευρώ, εφά­παξ το Μάιο, σε 1.000.000 δι­καιού­χους από τις εξής κα­τη­γο­ρί­ες: έν­στο­λοι με μισθό κα­τώ­τε­ρο των 1.500 ευρώ, χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι, χα­μη­λό­μι­σθοι, άνερ­γοι, ευ­πα­θείς ομά­δες κ.λπ. 

Για να μη χα­λά­σει αυτό το προ­ε­κλο­γι­κό "πάρτι με κλο­πι­μαία" των δικών της αν­θρώ­πων, η τρόι­κα άφησε για μετά τις εκλο­γές την υλο­ποί­η­ση πολ­λών "βα­ριών" δε­σμεύ­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης, όπως απορ­ρέ­ουν από το τρίτο μνη­μό­νιο: τις ρυθ­μί­σεις για τους μι­σθούς (ομα­δι­κές απο­λύ­σεις κ.λπ.), τους φό­ρους υπέρ τρί­των, την αύ­ξη­ση των εν­διά­με­σων ορίων ηλι­κί­ας συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης, άλλα "διαρ­θρω­τι­κά" μέτρα κ.λπ. 

Και δεν συ­ζη­τά­με για τις άλλες "δια­σφα­λί­σεις" που θα ζη­τή­σει η τρόι­κα για τη νέα ανα­διάρ­θρω­ση του ελ­λη­νι­κού χρέ­ους, για το νέο χρη­μα­το­δο­τι­κό πρό­γραμ­μα κ.λπ. Θα πάνε στις εκλο­γές με το "πάρτι με κλο­πι­μαία", θα "με­τρή­σουν" τα απο­τε­λέ­σμα­τα και θα δουν πώς θα πο­ρευ­τούν στη συ­νέ­χεια.

Το "κόλπο" είναι εντε­λώς δια­φα­νές και πρέ­πει να κα­ταγ­γελ­θεί στους υψη­λό­τε­ρους δυ­να­τούς τό­νους. Και να μα­ταιω­θεί, με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων αλλά και με μα­ζι­κό "μαύ­ρι­σμα" των κομ­μά­των της συ­γκυ­βέρ­νη­σης και όλου του μνη­μο­νια­κού τόξου.  


anemosantistasis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...